Zakres Działania


Gimnazjum jest jednostką organizacyjną oświatowo - wychowawczą Rzeczypospolitej Polskiej powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do nauki. Realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
3. Wprowadza ucznia w świat nauki przez poznanie języka, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
4. Zapewnia uczniom dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opracowania przekazanych treści,
5. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia oraz wprowadza go w świat kultury i sztuki,
6. Rozwija umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
7. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
8. Realizuje prawa dziecka do kształcenia się, do wychowania i opieki stosownie do wieku i osiągniętego rozwoju,
9. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,
10. Zapewnienia kształcenie indywidualnego z uwzględnieniem przysługującej ilości godzin nauczania w danej klasie na podstawie odrębnych przepisów prawnych,
11. Prowadzi koła zainteresowań zgodnie z potrzebami szkoły, przede wszystkim na wniosek zainteresowanych uczniów i rodziców, w miarę posiadanych środków finansowych zajęcia takie prowadzi nauczyciel zgodnie z wyuczonym kierunkiem,
12. Ma możliwość prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w szkole po uprzednim badaniu lekarskim uczniów w miarę przydzielonych w projekcie godzin. Ilość prowadzonych grup oraz godzin wskazują odrębne przepisy. Gimnastykę korekcyjną prowadzi n-1 z odpowiednim przygotowaniem,
13. Prowadzi zajęcia wyrównawczych zgodnie z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej w miarę posiadanych środków finansowych,
14. Zapewnienia, w miarę możliwości szkoły, pomoc materialną uczniom z rodzin najuboższych oraz wnioskowanie o udzielenie takiej pomocy przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blaszkach.

Informacja wytworzona przez:
Sebastian Bożek
email: sebastian.bozek@blaszki.pl tel.:(43) 829-09-56 fax: (43) 829-09-32
, w dniu:  28‑09‑2007 21:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sebastian Bożek
email: sebastian.bozek@blaszki.pl tel.:(43) 829-09-56 fax: (43) 829-09-32
, w dniu:  28‑09‑2007 21:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2014 10:09:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie